ხილვადობა

EU Delegation Georgia Supplementary Guidelines

Template for Communication and Visibility Plan

Template for Press Release

Photo Disclaimers

General Disclaimer

This <publication/film/website> has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of <contractor> and do not necessarily reflect the views of the European Union.”

“ეს <პუბლიკაცია/ფილმი/ვებსაიტი> შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია <კონტრაქტორი> და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.”

EUdigitool Quick Start User Guide

Guidelines for Activities and Beneficiaries

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021