სპეციალურად წახალისებული ინვესტიციების ჩამონათვალი

ინვესტიციების ჩამონათვალი გახლავთ საორიენტაციო და შესაძლოა მოდიფიცირდეს. აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ ამ სფეროში წარმოდგენილი პროექტები ავტომატურად დაფინანსდება, არამედ თითოეული მათგანი ინდივიდუალურად განიხილება FAO-ს მიერ და საბოლოო გადაწყვეტილებას დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიიღებს აპლიკაციების განხილვის კომიტეტი
საწარმოო დანადგარები:
გეოგრაფიული შეზღუდვები
თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის დანადგარი
 
ენერგოეფექტური სათბური (წახალისებული იქნება კონკრეტული ტექნოლოგია. აპლიკანტი მიიღებს სავალდებული ტექნიკურ მხარდაჭერას რათა დაეუფლოს სათბურის მართვის ტექნიკას) FAO-ს ზედამხედველობით.
ლაგოდეხი, თეთრიწყარო, დედოფლისწყარო
ბაზოს წარმომქმნელი ბოსტნეულის წარმოებისთვის
 
წვეთოვანი სარწყავი სისტემა
 
საკვალავი კარტოფილის წარმოებისთვის
 
თივის,ჩალის შემკრები მოწყობილობა
 
თივის შესაფუთი/დამაგორგოლავებელი
 
თივის მცელავი
 
ცხოველის საკვების მიქსერი
 
თუშური გუდის ყველის წარმოების ხელშეწყობა, გეოგრაფიული აღნიშვნების პოპულარიზაცია
 

 

ჰიგიენა და ხარისხი:
გეოგრაფიული შეზღუდვები
ყველა სახის სასერტიფიკაციო პროცესის ხარჯები
 
მცირე ზომის სანიტარული დანადგარები, რომელიც შესაბამისობაშია საქმიანობის მასშტაბებსა და საჭიროებებთან
 
მცირე ზომის ხარისხის კონტროლის დანადგარები, რომელიც შესაბამისობაშია საქმიანობის მასშტაბებსა და საჭიროებებთან
 
კარტოფილის სასაწყობო ყუთები
ახალქალაქი
მცირე მასშტაბების რძის გამაცივებელი ავზი (1000ლ-ზე ნაკლები)
 

 

პროდუქტიულობის გაუმჯობესება:
გეოგრაფიული შეზღუდვები
მიწის ანალიზის დანადგარები
 
ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების აღჭურვილობა
 
სერტიფიცირებული თესლისა და ნერგის გამრავლების დანადგარი
 
დამტვერვის ყუთები ფუტკრისთვის
 

 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტები:
გეოგრაფიული შეზღუდვები
მცენარეთა მავნებლების ინტეგრირებული მართვის დანადგარი(ბიოლოგიური, ან სტანდარტული)
 
კომპოსტირების დანადგარი
 
ისეთი ტიპის დანადგარი, რომლის ინოვაციურობა დასაბუთებადია, რომლის გამოყენების შედეგად ხდება რესურსების(წყალი,ნიადაგი, ნარჩენები და ა.შ.) შემცირებული და მდგრადი გამოყენება. და დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან.
 
კონსერვაციული (საქმიანობა, რომელიც ნაკლებ ზიანს აყენებს ნიადაგს, იცავს დეგრადირებისა და ეროზიისგან ) სასოფლო-სამეურნეო დანადგარი, რომელიც მოიცავს მინიმალური და ნულოვანი დამუშავების დანადგარს, გარდა ტრაქტორებისა.
ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო, თეთრიწყარო

 

 

სხვა:
Geographic restrictions
კოოპერატივების ინვესტიცია, განსაკუთრებული ფინანსური მხარდაჭერით, მაქსიმუმ 50 000 ა.შ.შ დოლარი
 

 

 

 

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021