საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა

Signing of EU NIP grant GSER

პროექტის აღწერა

პროგრამა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა (GESR) ხელს შეუწყობს სტრატეგიული, ინსტიტუციური და ფინანსური ხედვისა და ჩარჩოს შექმნას ენერგოეფექტურობისთვის საქართველოში, განსაკუთრებით სამშენებლობო სექტორში, ასევე ითვალისწინებს ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის მხარდაჭერას.
ზემოხსენებული ტექნიკური დახმარების პროგრამა, დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ მეზობელი ინვესტიციის პლატფორმის (NIP/Neighborhood Investment Platform) მეშვეობით, როგორც საგრანტო სესხი. დამატებითი ინსტრუმენტია ოთხწლიანი ენერგეტიკის სექტორის რეფორმირების პროგრამის, პოლიტიკის საფუძვლების სესხის (PBL/Policy Based Loan) განხორციელებისთვის, რომელიც დაფინანსებულია KfW– ს და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მიერ (AFD).

ტექნიკური დახმარების პროგრამის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვალდებულებების დაძლევაში ენერგეტიკის კავშირის წევრობისათვის ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის გზით, კერძოდ, ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიის სამართლებრივი ჩარჩოს განხორციელებაში. (ევროკავშირის დირექტივების დანერგვა ენერგოეფექტურობის შესახებ 2012/27 / ევროკავშირი და შენობების ენერგეტიკული შესრულება 2010/31 / EU) და ბაზრის რეფორმა.

კონკრეტული ამოცანა

ეს პროგრამა მოიცავს იურიდიულ და ინსტიტუციონალურ ჩარჩოებს, ენერგოეფექტურობის სტანდარტების განსაზღვრას, სერტიფიკაციას, შემოწმებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებას, შენობების ენერგოეფექტური მშენებლობის გაფართოებისა და რეაბილიტაციის საფუძვლების დასადგენად. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს ენერგეტიკულად ეფექტური ინვესტიციების, სპეციფიკური მასშტაბური ინვესტიციების ტექნიკურ მომზადებას ეროვნულ დონეზე და ენერგოეფექტურობის რეფორმირების პროგრამის საშუალებით, რომელიც გარდაქმნის საქართველოს ცენტრალიზებულ ელექტროენერგიის ბაზრიდან ორგანიზებულ ბაზარად.

მოსალოდნელი შედეგები

• ენერგეტიკული ბაზრის რეგიონალური ინტეგრაცია ევროკავშირის ენერგეტიკული საზოგადოების (EUEC) ხელშეკრულების შესაბამისად, საქართველოს გაძლიერება როგორც რეგიონალური ენერგეტიკული ჰაბისა;
• ენერგო ეფექტურობა (განსაკუთრებით შენობებში), ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP, გამოვიდა 2017), განმარტება და შესაბამისი ენერგოეფექტურობის სტანდარტების დანერგვა;

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021