საქართველოს ელექტრო სისტემა

საქართველოს ელექტროსისტემა უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაში. იგი შეიმუშავებს და ნერგავს ელექტრო ქსელის ოპტიმალური განვითარების გეგმას, უზრუნველყოფს ელექტრომიწოდების სტაბილურობას და სანდოობას. საქართველოს ელექტროსისტემა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად მუშაობს, რათა მოხდეს მისი ევროპულ ქსელში ინტეგრაცია და ჰარმონიზაცია, მათ შორის, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და ევროპის ენერგეტიკის რეგულაციების შესრულება.
“საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხარდაჭერა ახალი ენერგეტიკის სექტორის რეგულაციების განხორციელებაში” პროექტი საქართველოს ელექტროსისტემას ეხმარება შესაძლებლობების გაძლიერებაში, რათა უკეთ მოხდეს ქართული ენერგეტიკის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მოთხოვნებთან და ინტეგრაცია ევროპულ ქსელთან.

პროექტი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხარდაჭერა ახალი ენერგეტიკის სექტორის რეგულაციების განხორციელებაში

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021