ნარჩენების მართვის სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა

Stakeholder Meeting

პროექტის აღწერა

პროექტის მიზანია ცირკულარული ეკონომიკის, ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, აღდგენისა და რეციკლირების, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვის ხელშეწყობა, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება.
პროექტი ასევე ითვალისწინებს ნარჩენების მონაცემთა ბაზისა და მგვ რეესტრის შექმნას.

კონკრეტული ამოცანა

საქართველოს ნარჩენების მართვის სექტორის დახმარება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოთხოვნების აღსრულებაში.

მოსალოდნელი შედეგები

– მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული ნარჩენების მართვის საჭიროებების ანალიზი;
– ბენეფიციარების მიერ დამტკიცებული ეროვნული დახმარების მექანიზმები;
– შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი.
– მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების პრინციპის დანერგვისთვის საჭირო ქმედებების ანალიზი;
– მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის აღმასრულებელი სტრუქტურებისთვის შემუშავებულია საჭიროებების ანალიზის დოკუმენტი, ტრენინგ მასალები და განხორციელებულია რიგი სასწავლო შეხვედრები, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში;
– შემუშავებულია მგვ რეგისტრაციის ერთიანი ეროვნული ელექტრონული სისტემა.

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


NIRAS Sweden AB

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021