მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების გარემოსდაცვითი დებულებების განხორციელებაში

პროექტის აღწერა

პროექტის ზოგადი მიზანია საქართველოს მხარდაჭერა გარემოსდაცვითი მმართველობის სფეროში, გარემოს დეგრადაციის პრევენცია და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი დაგეგმვის გაუმჯობესება, ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად.

კონკრეტული ამოცანა

პროექტი მიმართულია ოთხი მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხისადმი:
პირველი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის კანონზე მომუშავე ჯგუფის მხარდაჭერა, კანონქვემდებარე აქტების წინადადებების შემუშავებითა და ტრენინგების მეშვეობით, ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ დირექტივის შესაბამისად.
მეორე საკითხია შავი ზღვის დაცვა. შემუშავებული იქნება წინადადება საზღვაო სტარტეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ საზღვაო გარემოს გასაუმჯობესებლად, ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის შესახებ ჩარჩო დირექტივის თანახმად.
ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აონ-ების თვალსაზრისით (იხ. „ჰაერის ხარისხი“), მესამე ასპექტი იქნება აონ-ების ემისიებთან დაკავშირებული სექტორების შეფასება (ბენზინი, საღებავი, გამხსნელები) და ინსპექტორები გაივლიან ტრენინგს ახალი რეგულაციების აღსრულების მიზნით, ევროკავშირის ე.წ. საღებავის შესახებ დირექტივისა და ბენზინის შენახვითა და დისტრიბუციით გამოწვეული აონ-ების გაფრქვევების შესახებ დირექტივის თანახმად.
მეოთხე საკითხი ეხება საქართველოში ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების განვითარებას. სემინარები, მათ შორის ადგილობრივ მოსახლოებასთან, ხელს შეუწყობს ზურმუხტის ტერიტორიების მართვის გეგმების, მონიტორინგისა და კონსერვაციის ღონისძიებების განხორციელებას, ევროკავშირის ე.წ. ჰაბიტატების და ფრინველების შესახებ დირექტივის მიხედვით.

მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის კომპონენტი 1
ოთხი კანონქვემდებარე აქტის თაობაზე წინადადების მომზადება საქართველოს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონის მიხედვით, შესაბამისი თანამშრომლების ტრენინგი ამ მიმართულებით.
პროექტის კომპონენტი 2
წინადადების მომზადება ეროვნული საზღვაო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ, მოსამზადებელი შეხვედრებისა და სემინარების გათვალისწინებით.
პროექტის კომპონენტი 3
ინსპექტორების და გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების ტრენინგი აონ-ების შესახებ დირექტივების მოთხოვნების თანახმად (იხ. სათაური ჰაერის ხარისხი). ბენზინის დისტრიბუციის სექტორის ადაპტაციის შესაძლებლობისა და საღებავებში, ლაქებსა და სატრანსპორტო საშუალებების გადაღებვის პროდუქციაში ორგანული გამხსნელების დონის შეფასება.
პროექტის კომპონენტი 4
დახმარება ზურმუხტის ქსელის შექმნისა და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ეროვნული სისტემის პერიოდული ანგარიშგების პროცესში.

პროექტის დოკუმენტები

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


TransTec

პროექტის დეტალები
 • პრიორიტეტული სფერო:
  კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემო და კლიმატის ცვლილება

 • რეგიონები: მთელი საქართველო

 • პროექტის ტიპი: ადგილობრივი
 • დაწყების თარიღი:
  2019-03-18

 • დასრულების თარიღი:
  2021-11-17

 • განმახორციელებელი ორგანიზაცია:
  TransTec
 • ბიუჯეტი:
  €885 437
 • ვებსაიტი:
  n/a
 • სოციალური მედიის ბმულები:
  n/a
 • ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
  403-559

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021