ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის აღწერა

სამწლიანი ინიციატივა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობას ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის განვითარებაში და ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურებების ჩამოყალიბებაში.

კონკრეტული ამოცანა

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის განვითარებასა და ბავშვზე
ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურებების ჩამოყალიბებაში.

მოსალოდნელი შედეგები

1.1 შესაბამისი მექანიზმების, მოდელების, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შემუშავება და დახვეწა სოციალური მუშაობის სისტემის გასაძლიერებლად
1.2 სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაძლიერება და ოჯახზე დაფუძნებული ალტერნატიული მომსახურებების ხარისხის გაუმჯობესება
1.3 სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება არარეგულირებადი ბავშვთა აღმზრდელობითი დაწესებულებების შესახებ და ამ დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალის შესაძლებლობების გაზრდა
1.4 დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის გაძლიერება და ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების სახელმწიფო რეგულირების ჩარჩოში მოქცევა;

პროექტის დოკუმენტები

* * ადგილები რუკაზე საორიენტაციოა და შეიძლება არ ასახავდეს ზუსტ ადგილმდებარეობას. ** წითელი - პროექტი; ყვითელი - საქმიანობა და ბენეფიციარები

გალერეა


World Vision

პროექტის დეტალები

The information on this site is subject to a Disclaimer and Protection of personal data. © European Union 2021